• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ออกตรวจสต๊อกข้าวอุตสาหกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 4 ก.พ. 2563 อ่าน [107]

...
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสต๊อกข้าวอุตสาหกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดอำเภอโนนศิลา (แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด) เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ อ.ค.ส. และเจ้าของคลัง บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด ผลการตรวจสอบพบว่า ปริมาณข้าวอุตสาหกรรมฯ คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  มีปริมาณ 632.1259 ตัน มีปริมาณข้าวอุตสาหกรรมฯ ที่ตรวจนับได้ ปริมาณ 640.0012 ตัน โดยบริษัทฯ มีการเบิกใช้ข้าวเพื่อผลิตเอทานอล จำนวน 1,549.5260 ตัน สถานการณ์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกษตรกรชะลอการขุดมันสำปะหลังทำให้ปริมาณมันสำปะหลังเข้าสู่ตลาดลดลง บริษัทฯ จึงมีการใช้ข้าวในสต๊อกผลิตเอทานอล ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการผลิตจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์