• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

เชื่อว่าหลายธุรกิจอยากเติบโตด้วยการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

14 ก.ย. 2565 อ่าน [4]

...
เชื่อว่าหลายธุรกิจอยากเติบโตด้วยการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ การเลือกตลาดที่เหมาะสม และเรียนรู้วิธีเข้าถึงตลาดเหล่านั้น ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ธุรกิจจึงจะต้องมีการวางกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเติบโต ซึ่งไม่มีกลยุทธ์ใดที่ถูกต้องในระดับสากล ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางการตลาด
เพราะข้อดีของการเปิดตลาดต่างประเทศคือการได้ขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น ซึ่งนำไปสู่การที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเปิดตลาดต่างประเทศยังช่วยให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยทำให้ได้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ เพราะใครๆก็อยากมีโอกาสส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ มาสร้างโอกาสนั้นไปกับ Online Business Matching กันดีกว่า ระบบการค้าออนไลน์ที่ช่วยจับคู่การค้าธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) เพื่อให้ได้คู่ทางการค้าที่เหมาะกับผู้ประกอบการที่สุด และช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
.
สินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่
1.Future Food เพราะในอนาคตอาหารที่เรากินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ อาจเป็นเพราะนิสัย และทัศนคติของเราที่มีต่ออาหารกำลังเปลี่ยนไป การเติบโตของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงอาหาร โดย Future Food ปัจจุบันมูลค่าการเจรจาสูงสุดอยู่ที่ประเทศจีน 12.71 ล้านบาท
2.มันสำปะหลัง โดยจีนเป็นประเทศที่นำเข้ามันสำปะหลังจากไทยสูงที่สุดถึงจำนวน 828,700 ตัน เพราะระยะทางในการขนส่งจากไทยไปจีนไม่ไกล รวมถึงปัญหาในการขนส่งน้อยลง จึงคาดว่าจีนจะยังคงมีแนวโน้มการนำเข้ามันสำปะหลังแห้งจากไทยมากขึ้นอีก ปัจจุบันมันสำปะหลังมีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) อยู่ที่ 2,253.01 ล้านบาท มูลค่าการเจรจาสูงสุดยังคงอยู่ที่ประเทศจีน 2,173.55 ล้านบาท
3.ผลไม้ เป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกของไทยที่สร้างรายได้ให้กับเกษตกรเป็นอย่างมาก เพราะอาชีพส่วน ปัจจุบันผลไม้มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) อยู่ที่ 1,881.80 ล้านบาท มูลค่าการเจรจาสูงสุดอยู่ที่ประเทศจีน 101.38 ล้านบาทเป็นทุเรียนมากที่สุด
4.อัญมณี และเครื่องประดับ ค่อนข้างที่จะเติบโตขึ้นหลังจากภาวะของโรคระบาดที่เบาบางลง ปัจจุบันอัญมณี และเครื่องประดับมีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) อยู่ที่ 506.69 ล้านบาท มูลค่าการเจรจาสูงสุดยังคงอยู่ที่ประเทศอินเดีย 31 ล้านบาท และบังคลาเทศ 0.77 ล้านบาท รวมกว่า 31.77 ล้านบาท
5.ยางพารา ประเทศไทยยังพึ่งพาการส่งออกยางพาราเป็นหลัก ราคายางพาราจึงอ้างอิงจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้มีการ เก็งราคา และการแทรกแซงราคา จนเกิดความผันผวนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ราคายางพารายังอ้างอิงจากราคาน้ำมันโลกด้วย อีกทั้งต้นทุนการผลิตและการส่งออกของไทยสูงกว่าของคู่แข่ง ปัจจุบันยางพารามีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) อยู่ที่ 433.39 ล้านบาท มูลค่าการเจรจาสูงสุดอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ 175 ล้านบาท
ตลาดที่น่าสนใจ และมูลค่าการซื้อขายรวมระยะเวลา 3 ปี (63-65)
1.อเมริกาเหนือ มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) รวมอยู่ที่ 4,886 ล้านบาท หรือเทียบเป็น 14% ของมูลค่าการซื้อขาย
2.แอฟริกา มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) รวมอยู่ที่ 2,922 ล้านบาท หรือเทียบเป็น 9% ของมูลค่าการซื้อขาย
3.อาเซียน มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) รวมอยู่ที่ 23,873 ล้านบาท หรือเทียบเป็น 70% ของมูลค่าการซื้อขาย
4.ยุโรป มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) รวมอยู่ที่ 1,034 ล้านบาท หรือเทียบเป็น 3% ของมูลค่าการซื้อขาย
5.ตะวันออกกลาง มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์(OBM) รวมอยู่ที่ 1,290 ล้านบาท หรือเทียบเป็น 4% ของมูลค่าการซื้อขาย
ข้อดีของ Online business Matching คือ
1. Online business Matching สามารถค้นหาข้อมูลคู่ค้า และสามารถติดต่อเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
2. มีช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ
3. สร้างโอกาสในการเปิดตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยได้ส่งออกสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำในต่างประเทศ
4. ได้คู่เจรจาธุรกิจการค้าที่มีความน่าเชื่อถือ รับรองโดยรัฐ และได้ต่อยอดธุรกิจในอนาคตต่อไป
ด้วยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้การค้าขายสินค้าทางออนไลน์ทั่วโลกง่ายกว่าที่เคย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์