• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565

16 มิ.ย. 2565 อ่าน [2]

...
?? คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565
? ขั้นตอนการทำประกันภัย
? ช่องทางการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร
? เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
?? พื้นที่สีเขียว (พื้นที่เสี่ยงต่ำ)
ความคุ้มครองสูงสุด 1,430 บาท/ไร่
?? โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 ผู้เอาประกันต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งปรับข้อมูลเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร (ทบก.) ในปีการผลิต 2565/66
ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย ได้แก่
? น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก
? ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
? ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
? ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง
? ลูกเห็บ
? ไฟไหม้
? ช้างป่า
และ ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด
แบ่งเป็นการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) และการรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจของเกษตรกร (Tier 2)
?? โดยรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 59.40 บาทต่อไร่ เกษตรกรสามารถเลือกซื้อประกันขั้นพื้นฐานตามพื้นที่ความเสี่ยง (Tier 1) ได้แก่
? พื้นที่เสี่ยงต่ำ 99 บาทต่อไร่
? พื้นที่ความเสี่ยงกลาง 199 บาทต่อไร่
? พื้นที่ความเสี่ยงสูง 218 บาทต่อไร่
(ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีวงเงินคุ้มครองสำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย จำนวน 1,190 บาทต่อไร่ และกรณีศัตรูพืชและ โรคระบาด วงเงินความคุ้มครอง 595 บาทต่อไร่
?? สำหรับลูกค้าเกษตรกรที่สนใจซื้อประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) สามารถชำระค่าเบี้ยประกันได้ด้วยตนเอง ได้แก่
? พื้นที่เสี่ยงต่ำ 27 บาทต่อไร่
? พื้นที่ความเสี่ยงกลาง 60 บาทต่อไร่
? พื้นที่ความเสี่ยงสูง 110 บาทต่อไร่
(ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) วงเงินคุ้มครองเพิ่มอีก 240 บาท กรณีเกิด 7 ภัยธรรมชาติ และวงเงินคุ้มครองเพิ่ม 120 บาท กรณีโรคระบาด/ศัตรูพืช
?? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
? ธ.ก.ส. Call Center 02 555 0555
? สายด่วน คปภ. 1186
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.baac.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์