• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

เชิญผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง กำหนดจัดอบรมครั้งที่ 3

20 พ.ค. 2565 อ่าน [4]

...
??เชิญผู้ประกอบการ??
อุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง
กำหนดจัดอบรมครั้งที่ 3
วันที่ 26-27 พ.ค. 65 ณ จ.ขอนแก่น
รูปแบบ ณ สถานที่จัดงาน และออนไลน์ระบบ ZOOM
??อบรมและ Workshop เพื่อเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
??โดย สสว. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
??ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม SME ให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคการยื่นเสนองานผ่านระบบ E-Bidding และการเตรียมความพร้อมการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการ
---------------------------
??ลิงค์ลงทะเบียน
https://forms.gle/2Qnsyj2Lci5HDVGWA
??ไม่รับ Walk-in หน้างาน??
---------------------------
??กิจกรรมหลักโครงการ
1) การอบรมให้ความรู้กฎกระทรวงฯ, แนวปฏิบัติของภาครัฐ และข้อมูลทิศทาง & โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมการแพทย์
2) Workshop การขึ้นทะเบียน Thai SME GP และการขึ้นทะเบียน Made in Thailand
3) พัฒนาศักยภาพ New Skill / Up Skill ในด้านต่างๆ อาทิ
-ด้านการเข้าถึงมาตรฐาน อย./ISO 13485
-ด้านความพร้อมด้านการยื่นประมูลงานภาครัฐ
I>การขึ้นทะเบียนขอเลข e-GP
I>การจัดทำ Proposal และแผนการส่งมอบงาน
I>การจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นประมูลงาน อาทิ เอกสารบริษัท, ผลงาน
4) การวินิจฉัย/ ประเมินความพร้อมพร้อมให้คำแนะนำรายบริษัท
5) เชื่อมโยงการตลาด (Piching) และแหล่งเงินทุน
6) กิจกรรมต่อยอด อาทิ
I> งานแสดงสินค้า FTI Expo 2022
I> งานแสดงสินค้า SME - GP DAY
I> Directory Info สำหรับทำคู่ค้ากับภาครัฐ
??สอบถามข้อมูล สถาบันIAI
02-345-1242, 0893569542
medical.industry.iai@gmail.com, charatsrik@fti.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์