• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

กฎเหล็ก ร้านธงฟ้า !

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 24 ก.พ. 2564 อ่าน [4]

...
#เงื่อนไขที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
1. ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC หรือโหลด Mobile Application เรียบร้อยแล้ว
2. ต้องปิดป้ายสัญลักษณ์ “ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น”
บริเวณหน้าร้านและภายในร้านที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน
3. ร้านค้าที่จำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ยกเว้นร้านค้าในตลาดสด
แผงจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างหรือรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 มีมุมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด
3.2 มีมุมจำาหน่ายสินค้าชุมชน หรือสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป
หรือสินค้า OTOP หรือสินค้าตามโครงการที่กรมการค้าภายในกำหนด
3.3 สินค้าที่จำหน่ายต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำกับดูแล
กำหนดไว้และไม่หมดอายุ
3.4 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาสูบทุกชนิดให้กับผู้ใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ
3.5 ห้ามปรับราคาจำหน่ายสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลสมควร
3.6 ห้ามรับแลกการใช้สิทธิใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือ
สิ่งตอบแทนอื่น ๆ
3.7 ห้ามบังคับให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องซื้อสินค้าเป็นมูลค่าที่ร้านค้ากำหนด
หรือเกินกว่าวงเงินที่ผู้ถือบัตรมีสิทธิ
3.8 ห้ามยึดหรือเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ถือบัตร
3.9 ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ในการซื้อสินค้าตามรายการที่ร้านค้ากำหนด
3.10 ห้ามปฏิเสธการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3.11 ห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มิใช่วัตถุประสงค์
ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3.12 ห้ามกระทำการอื่นใดที่กรมการค้าภายในเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ
3.13 ห้ามกระทำความผิดตามกฎหมายของกรมการค้าภายใน หรือกระทำการอื่นใด
ที่กรมการค้าภายในเห็นว่ามีความผิด
1. กรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่มีสิทธิเพิกถอนการเป็น
ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดจะมีหนังสือ
แจ้งให้ทราบการเพิกถอนสิทธิ์ และจะแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้ Mobile Application ต่อไป
2. กรณีมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องถูกเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1. ไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างถูกเพิกถอน
3.ไม่มีสิทธิใช้ป้ายสัญลักษณ์ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด รวมทั้งต้องคืนสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดให้แก่กรมการค้าภายใน
4. หากถูกเพิกถอนสิทธิแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อีก
หากพบเห็นการกระทำผิด!
- ผู้ถือ#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- โครงการ#คนละครึ่ง
-โครงการ#เราชนะ
แจ้งสายด่วน
#1359 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
#1567 ศูนย์ดำรงธรรม
- หากพบการกระทำผิด#ร้านธงฟ้าประชารัฐ
- ปัญหาเรื่อง#ราคาสินค้าและบริการ
แจ้งสายด่วน #1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์