• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 4 พ.ย. 2563 อ่าน [96]

...
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรราเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์) เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาประเมินสถานการณ์การผลิตและภาวะการตลาดข้าว ปีการผลิต 2563/64 ของจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้  - ให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่การเก็บเกี่ยว และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นข้อมูลหลักของจังหวัดขอนแก่น และให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่   เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อ  ทั้งนี้ในที่ประชุมฝ่ายตัวแทนเกษตรกร ขอให้ภาครรัฐเร่งออกมาตรการโครงการประกันรายได้ให้ทันช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และประธานคณะอนุกรรมการฯ กำชับการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว กข. 6 ตามที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุฯ รับรอง ส่วนข้าวชนิดอื่นไม่สนับสนุนและไม่ส่งเสริมให้เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพราะเป็นสาเหตุให้เกิดการปลอมปนและไม่มีตลาดรองรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์