• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว/การตลาดข้าว ปี 2563/2564 จังหวั

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 26 ต.ค. 2563 อ่าน [1]

...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว/การตลาดข้าว ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และประชุมหารือติดตามสถานการณ์การผลิต/การตลาดข้าว 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เกษตรจังหวัดขอนแก่น,ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดขอนแก่น ,สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น, กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียง ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง ,กลุ่มเกษตรอินทรีย์อีสานเขียว ต.บ้านโต้น อ.พระยืน ,ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร ,ศูนย์ข้าววชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว/การตลาด ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์