• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

"โครงการพัฒนาทายาทเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer"

30 ก.ย. 2563 อ่าน [2]

...
เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 นางศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มอาชีพภาคการเกษตรในอนาคต" ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. "โครงการพัฒนาทายาทเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer" เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพของเกษตรกร ต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการภาคการเกษตร และส่งเสริมแนวทางด้านช่องทางการตลาด ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านแดง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์