• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการเเบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 6 ส.ค. 2563 อ่าน [74]

...
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นางลลิดา จิระนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเขตตรวจการที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุทต์) และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตราการสำคัญในเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้แก่การเกษตรสร้างมูลค่า การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนการพัฒนาชุมชนเมือง และการติดตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาด และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการจำหน่าย Offline และ Online ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาเกษตรแปลงใหญ่ คือ ขาดความต่อเนื่องของผลผลิตและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งควรจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน นอกจานั้นยังเน้นย้ำในเรื่องของการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร และการค้า Online ควรใช้คนรุ่นใหม่-ทายาทธุรกิจมาทำการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์