• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ขอนแก่น)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 13 ก.ค. 2563 อ่าน [3]

...
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ขอนแก่น)

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ Agro Outlet ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น Agro Outlet จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ในนามบริษัทอะโกรพาร์คพลัส และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคณาจารย์ นักศึกษา จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชนให้แนบแน่นขึ้น ตลอดจนพัฒนาพื้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่การสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายใน Agro Outlet ประกอบด้วย ผลผลิตทางการเกษตร เช่น เห็ดปลอดสารพิษ ผักสลัดจากสถานีน้ำพรม ผักกางมุ้ง ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ซึ่งเป็น green product ที่ผ่านการตรวจรับรอง (Good Agriculture Practices: GAP) จากสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น green campus อย่างแท้จริง ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยที่ร้าน Agro Outlet ได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์